3-1-2-پوشش گیاهی33
3-2-روش تحقیق34
3-2-1-روش تحقیق مدل ICONA34

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-2-1-1-لایه‌ی شیب36
3-2-1-2-لایه‌ی سطوح سنگی36
3-2-1-3-فرسایش‌پذیری خاک37
3-2-1-4-نوع کاربری یا کاربری اراضی39
3-2-1-5-نقشه‌ی پوشش گیاهی40
3-2-1-6-لایه‌ی حفاظت خاک41
3-2-1-7-نقشه‌ی خطر فرسایش42
3-2-2-روش تحقیق مدل MPSIAC43
فصل چهارم: نتایج
4-1-نتایج مدل ICONA47
4-1-1-نتایج لایه‌ی شیب47
4-1-2-نتایج لایه‌ی سطوح سنگی49
4-1-2-1-توصیف زمین‌شناسی و چینه‌شناسی حوزه‌ی آبخیز کلستان شیراز49
4-1-3-نتایج فرسایش‌پذیری خاک56
4-1-4-نتایج کاربری اراضی59
4-1-5-نتایج پوشش گیاهی66
4-1-6-نتایج لایه‌ی حفاظت خاک73
4-1-7-نتایج لایه‌ی خطر فرسایش پذیری80
4-2-نتایج مدل MPSIAC87
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1-نتیجه‌گیری101
5-2-پیشنهادها105
فهرست منابع
منابع فارسی108
منابع لاتین114
فهرست جدول‌ها
عنوانصفحهجدول 3-1- شماره و نام نقشه‌های 1:25000 محدوده‌ی مورد مطالعه28جدول 3-2- کلاس‌های شیب براساس مدل ICONA36جدول 3-3- طبقه‌بندی رخساره‌های سنگی مدل ICONA37جدول 3-4- نحوه‌ی تلفیق لایه‌ی شیب و سطوح سنگی جهت تولید لایه‌ی فرسایش‌پذیری ICONA38جدول 3-5- کلاس‌های فرسایش‌پذیری (ICONA)38جدول 3-6- کلاس‌های پوشش گیاهی براساس مدل ICONA41جدول 3-7- نحوه‌ی تلفیق لایه‌های کاربری و پوشش گیاهی جهت تولیــد لایه‌ی حفاظت خاک بر اســاس مـدل ICONA41جدول 3-8- کلاس‌های حفاظت خاک براساس مدل ICONA42جدول 3-9- طبقات حفاظت خاک و فرسایش‌پذیری براساس مدل ICONA42جدول 3-10- کلاس‌های خطر فرسایش براساس مدل ICONA43جدول 3-11- عوامل موثر در فرسایش خاک و تولید رسوب در روش MPSIAC44جدول 4-1- لایه‌ی سازندهای زمین‌شناسی حوزه‌ی آبخیز کلستان طبق ضوابط مدل ICONA54جدول 4-2- کلاس‌های سازند زمین‌شناسی حوزه‌ی آبخیز کلستان54جدول 4-3- اطلاعات مربوط به کلاس و درصد فرسایش‌پذیری58جدول 4-4- کلاس‌های کاربری اراضی59جدول 4-5- سطوح کاربری‌های سال 198862جدول 4-6- سطوح کاربری‌های سال 201263جدول 4-7- مقایسه‌ی سطوح کاربری‌های دو سال64جدول 4-8- تفاوت سطوح کاربری 2012 به 198865جدول 4-9- پوشش گیاهی در سال 198869جدول 4-10- پوشش گیاهی در سال 201270جدول 4-11- مقایسه‌ی پوشش گیاهی71جدول 4-12- میزان تفاوت پوشش گیاهی72جدول 4-13- سطوح کلاس‌های حفاظت خاک سال 198876جدول 4-14- سطوح کلاس‌های حفاظت خاک سال 201277جدول 4-15- مقایسه‌ی وضعیت حفاظت خاک بین دو سال به متر مربع78جدول 4-16- تفاوت سطوح لایه‌ی حفاظت خاک در سال 2012 نسبت به 198879جدول 4-17- سطوح کلاس‌های نقشه‌ی خطر فرسایش سال 198883جدول 4-18- سطوح کلاس‌های نقشه‌ی خطر فرسایش سال 201284جدول 4-19- مقایسه‌ی ریسک فرسایش به متر مربع85جدول 4-20- تفاوت سطوح خطر فرسایش آبی در سال 2012 نسبت به 198887
فهرست نمودارها
عنوانصفحهنمودار 4-1- نمودار سطوح شیب49نمودار 4-2- درصد سازندها و نهشته‌های رسوبی بر اساس مقاومت در برابر فرسایش56نمودار 4-3- مساحت کلاس‌های فرسایش‌پذیری به مترمربع58نمودار 4-4- سطوح کاربری اراضی سال 1988 به متر مربع62نمودار 4-5- سطوح کاربری اراضی سال 2012 به متر مربع64نمودار 4-6- مقایسه‌ی سطوح کاربری سال‌های 1988 و 2012 به متر مربع65نمودار 4-7- میزان تفاوت سطوح کاربری اراضی در سال 2012 نسبت به 1988 به متر مربع66نمودار 4-8- سطوح کلاس‌های پوشش گیاهی در سال 1988 به متر مربع69نمودار 4-9- سطوح کلاس‌های پوشش گیاهی در سال 2012 به متر مربع70نمودار 4-10- مقایسه‌ی سطوح کلاس‌های پوشش گیاهی در دو سال به متر مربع71نمودار 4-11- میزان تفاوت سطوح پوشش گیاهی در سال 2012 نسبت به 1988 به متر مربع72نمودار 4-12- سطوح کلاس‌های حفاظت خاک سال 1988 به متر مربع76نمودار 4-13- سطوح کلاس‌های حفاظت خاک سال 2012 به متر مربع77نمودار 4-14- مقایسه‌ی سطح کلاس‌های حفاظت خاک دو سال به متر مربع78نمودار 4-15- تفاوت سطوح لایه‌ی حفاظت خاک در سال 2012 نسبت به 1988 به متر مربع79نمودار 4-16- سطوح کلاس‌های نقشه‌ی خطر فرسایش در سال 1988 به متر مربع84نمودار 4-17- سطوح کلاس‌های نقشه‌ی خطر فرسایش در سال 2012 به متر مربع85نمودار 4-18- مقایسه‌ی سطح کلاس‌های خطر فرسایش در دو سال به متر مربع86نمودار 4-19- میزان تفاوت سطح کلاس‌های نقشه‌ی خطر فرسایش در سال 2012 نسبت به 198887
فهرست شکل‌ها
عنوانصفحهشکل 3-1- راه‌های دسترسی و موقعیت حوضه در استان فارس و شهرستان شیراز29شکل 3-2- پراکنش ایستگاه‌های هواشناسی در محدوده‌ی حوزه‌ی آبخیز کلستان شیراز32شکل 3-3- مراحل مدل ICONA35شکل 3-4- تصحیح هندسی تصویر ماهواره‌ای40شکل 5-1- روند تغییرات کاربری اراضی و تاثیر آن بر پهنه‌های فرسایشی102شکل 5-2- روند رو به رشد خطر فرسایش‌پذیری در بازه‌ی زمانی 1988 تا 2012106
فهرست نقشه‌ها
عنوانصفحهنقشه‌ی 4-1- نقشه‌ی شیب حوزه‌ی آبخیز کلستان48نقشه‌ی 4-2- نقشه‌ی زمین‌شناسی حوزه‌ی آبخیز کلستان55نقشه‌ی 4-3- نقشه‌ی فرسایش‌پذیری حوزه‌ی آبخیز کلستان57نقشه‌ی 4-4- نقشه‌ی کاربری سال 1988 حوزه‌ی آبخیز کلستان60نقشه‌ی 4-5- نقشه‌ی کاربری سال 2012 حوزه‌ی آبخیز کلستان61نقشه‌ی 4-6- نقشه‌ی پوشش گیاهی سال 1988 حوزه‌ی آبخیز کلستان67نقشه‌ی 4-7- نقشه‌ی پوشش گیاهی سال 2012 حوزه‌ی آبخیز کلستان68نقشه‌ی 4-8- نقشه‌ی حفاظت خاک سال 1988 حوزه‌ی آبخیز کلستان74نقشه‌ی 4-9- نقشه‌ی حفاظت خاک سال 2012 حوزه‌ی آبخیز کلستان75نقشه‌ی 4-10- نقشه‌ی خطر فرسایش‌پذیری سال 1988 حوزه‌ی آبخیز کلستان81نقشه‌ی 4-11- نقشه‌ی خطر فرسایش‌پذیری سال 2012 حوزه‌ی آبخیز کلستان82نقشه‌ی 4-12- نقشه‌ی زمین‌شناسی حوزه‌ی آبخیز کلستان بر اساس امتیاز مدل MPSIAC89نقشه‌ی 4-13- نقشه‌ی خاک حوزه‌ی آبخیز کلستان بر اساس امتیاز مدل MPSIAC90نقشه‌ی 4-14- نقشه‌ی آب و هوای حوزه‌ی آبخیز کلستان بر اساس امتیاز مدل MPSIAC91نقشه‌ی 4-15- نقشه‌ی رواناب حوزه‌ی آبخیز کلستان بر اساس امتیاز مدل MPSIAC92نقشه‌ی 4-16- نقشه‌ی توپوگرافی حوزه‌ی آبخیز کلستان بر اساس امتیاز مدل MPSIAC93نقشه‌ی 4-17- نقشه‌ی پوشش زمین در حوزه‌ی آبخیز کلستان بر اساس امتیاز مدل MPSIAC94نقشه‌ی 4-18- نقشه‌ی کاربری اراضی در حوزه‌ی آبخیز کلستان بر اساس امتیاز مدل MPSIAC95نقشه‌ی 4-19- نقشه‌ی وضعیت فعلی فرسایش در حوزه‌ی آبخیز کلستان بر اساس امتیاز مدل MPSIAC96نقشه‌ی 4-20- نقشه‌ی فرسایش آبراه‌های در حوزه‌ی آبخیز کلستان بر اساس امتیاز مدل MPSIAC97نقشه‌ی 4-21- نقشه‌ی شدت فرسایش در حوزه‌ی آبخیز کلستان بر اساس امتیاز مدل MPSIAC98
پهنه‌بندی خطر فرسایش آبی با استفاده از مدل ICONA و بکارگیری فنون دورکاوی و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی
(مطالعه‌ی موردی حوزه‌ی آبخیز کلستان)
توسط: سمیه بحرپیما
چکیده
مهار فرسایش و جلوگیری از ایجاد رسوب و حرکت آن، یکی از مهم‌ترین اهداف آبخیزداری و مدیریت منابع طبیعی می‌باشد. این موضوع در حوزه‌های آبخیز سدهای بزرگ از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و سهل‌انگاری در این امر باعث کم شدن حجم ذخیرهی سدها و کم شدن عمر مفید آن‌ها می‌شود که نتیجهی آن هدر رفت سرمایههای ملی خواهد بود. از این رو، پهنه‌بندی و شناسایی مناطق با درجههای مختلف خطرپذیری از دیدگاه فرسایش و تولید رسوب اولین گام در مهار فرسایش می‌باشد. در این پژوهش، با توجه به اهمیت شناخت مناطق حساس به فرسایش با درجات مختلف و هم‌چنین مناطق دارای پتانسیل رسوب‌زایی، در حوزه‌ی آبخیز کلستان شیراز با استفاده از فن‌آوری GIS و RS در چارچوب مدل ICONA مورد آزمون قرار گرفت. در ابتدا برای دو سال مختلف و در فاصله‌‌ی زمانی 24 سال، اقدام به تهیه‌ی نقشه‌ی خطرپذیری فرسایش آبی شده که نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از مدل MPSIAC مقایسه و مطابقت داده شده است. نقشه‌ی خطر فرسایش آبی نشان داد که در سال 1988 میزان 51/10 درصد از کل مساحت حوضه دارای کلاس خطر فرسایش زیاد و خیلی‌زیاد و بقیه‌‌ی مساحت حوضه دارای خطر فرسایش کم‌تر (خیلی‌کم، کم و متوسط) بوده است و در سال 2012 میزان 52/27 درصد از کل مساحت حوضه دارای کلاس خطر فرسایش زیاد و خیلی‌زیاد و بقیه‌‌ی مساحت حوضه دارای خطر فرسایش کم‌تر (خیلی‌کم، کم و متوسط) می‌باشد که نشانگر توسعه‌ی اراضی آسیب‌پذیر به بیش از 5/2 برابر است. هم‌چنین مشخص گردید، تغییرات کاربری اراضی به طور محسوس بر پهنه‌های فرسایشی اثر داشته و به طور عمده در مناطقی شامل تغییر کاربری در نتیجه‌‌ی کاهش مقاومت خاک در مقابل فرسایش، خطر فرسایش نیز در همان محدوده‌ها افزایش چشم‌گیر داشته است. علاوه بر این، کارآمدی مدل ICONA در تعیین پهنه‌های خطرپذیری فرسایش در حوزه‌های آبخیز نیز مشخص گردید.
کلمات کلیدی: پهنه‌بندی، تصاویر ماهواره‌ای، فرسایش آبی، نقشه‌ی خطرپذیری فرسایش، تغییرات کاربری

فصل اول
کلیات
1-1-
مقدمه
به ‌طور کلی، یکی از مهم‌ترین و با ارزش‌ترین عناصر طبیعت، خاک می‌باشد. انسان همواره برای ادامه‌ی حیات، از خاک به ‌عنوان بستری برای تولید کشاورزی و تامین نیازهای غذایی خود استفاده نموده است (رفاهی، 1388). در راستای این بهره‌برداری که در قرن گذشته و به ‌وی‍‍‍ژه در دهه‌های اخیر با یک بی‌رویگی و بی‌مسئولیتی نیز همراه بوده، آسیب‌های بی‌شماری از دیدگاه‌های کیفی و کمی به خاک وارد گردیده است. تا جایی‌ که بخش قابل ملاحظه‌ای از اراضی جنگلی مناطق مرتفع آبخیزها به اراضی کشاورزی تبدیل شده‌اند که باعث افزایش قابل توجه میزان فرسایش خاک و به تبع آن، کاهش حاصل‌خیزی آن شده است. افزایش سیل‌خیزی، کاهش کیفیت آب و تغییر سامان اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف آبخیز، از دیگر نتایج منفی استفاده‌ی خارج از توان و عدم رعایت تناسب منابع آب و خاک است (محمدی الوار و همکاران، 1392).
از سوی دیگر، رشد روز افزون جمعیت و تأثیر آن بر عرصه‌های طبیعی به همراه بهره‌برداری غیر ‌اصولی و تغییر کاربری‌ها سبب تخریب اکوسیستم‌ها شده است (کاظمی، 1390). تخریب و تغییر کاربری‌ها ممکن است در اثر عوامل مختلفی صورت بگیرد. به نظر موندیا و آنیا1 (2005)، عواملی همانند خشکسالی، آتش‌سوزی، سیلاب، آتش‌فشان‌ها و فعالیت‌های انسانی مانند چرای دام، گسترش شهرها، اراضی کشاورزی و نحوه‌ی مدیریت منابع طبیعی در تخریب و تغییر کاربری‌ها تأثیرگذار هستند. اصولاً، بهره‌برداری غیر اصولی از خاک، به ویژه در کشاورزی، باعث فرسایش خاک می‌گردد که از دیرباز به‌عنوان یک مشکل اساسی و زیربنایی شناخته شده است.
فرسایش خاک، یک فرآیند طبیعی است که در اثر فعالیت‌های انسانی تشدید می‌شود و امروزه یکی از مسایل اصلی جهان و به خصوص کشورهای در حال توسعه بوده و با تاثیرات مستقـیم و غیر مستقیم خود، همواره به‌‌ عنوان یکی از مشکلات و معضلات بزرگ طبیعی برای انسان مطرح می‌باشد. از بین رفتن خاک زراعی که در درازمدت منجر به کاهش بهره‌وری و از بین رفتن کشاورزی می‌گردد و در پی آن معضلات دیگری هم‌چون عدم امنیت غذایی، مهاجرت، بیکاری و غیره را به دنبال خواهد داشت، از دیگر آثار شوم فرسایش می‌باشد. تولید رسوب و حرکت آن به سمت مخازن سدها و انباشته شدن آن‌ها یکی دیگر از معضلات ناشی از فرآیند فرسایش است. پر شدن مخازن سدها از رسوب، باعث کاهش عمر مفید سدها شده و سرمایه‌گذاری‌های ملی را با مشکل روبرو می‌نمایند. البته، گرچه انسان با رفتار و عملکرد خود در اکثر اوقات باعث تشدید و تسریع این فرآیند می‌گردد، ولی پیوسته سعی داشته و دارد که با این فرآیند مبارزه نموده و تا جای ممکن آن را به کنترل در آورده و به روند طبیعی خود برگرداند (مقیم، 1390). از اینرو، با توجه به خساراتی که فرسایش خاک به بار می‌آورد و اهمیت و ارزشی که منابع تولیدی دارند، می‌توان بیان کرد که اقدامات حفاظت خاک و توسعه‌ی پایدار برای سلامت اکوسیستم‌ها و بقای انسان بسیار ضروری و حیاتی است. حفاظت خاک و آب، یکی از اصولیترین رکن‌های توسعه پایدار است و بیتوجهی به آن می‌تواند عواقب جبرانناپذیری را از نظر اقتصادی-‌اجتماعی و امنیت غذایی به ‌دنبال داشته باشد. در این راستا، در دو دههی اخیر فعالیت‌های زیادی در زمینه‌ی حفاظت خاک و آب صورت گرفته است که می‌توان عمدهی این فعالیت‌ها را در مدیریت حوزه‌های آبخیز خلاصه و معرفی نمود. آگاهی از موقعیت مکان‌های فرسایشپذیر حوزه‌های آبخیز، امکان مقایسه‌ی آن‌ها و شناسایی موقعیتهای بحرانی و اولویت‌بندی اجرای طرحهای آبخیزداری را فراهم می‌کند.
در این تحقیق، با توجه به اهمیت کنترل فرسایش و جلوگیری از تولید رسوب، به بررسی و شناخت پهنه‌بندی خطر فرسایش‌پذیری در حوزه‌ی آبخیز سد خاکی کلستان شیراز پرداخته شده است. شناسایی و تعیین پهنه‌های مختلف خطر فرسایش‌پذیری با بکارگیری مدل تجربی ICONA و با بهره‌‌گیــری از فن‌آوری‌‌های سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) در راستای ساماندهی و مدیریت نمودن فعالیت‌های آبخیزداری با هدف کاهش و کنترل فرسایش در حوزه‌ی آبخیز سد کلستان و هم‌چنین جلوگیری از انتقال رسوب تولیدی به مخزن سد خاکی کلستان در حوزه‌ی شهری شیراز واقع شده است و در کنترل سیلاب شهری شیراز بسیار اثرگذار می‌باشد. کشور ایران، با توجه به ساختار زمین‌شناسی خود و هم‌چنین شرایط آب و هوایی و اقلیمی حاکم بر آن، از جمله کشورهایی است که دارای پتانسیل فرسایش‌پذیری بالقوه و بالفعل می‌باشد. هدررفت بیش از دو میلیارد تن‌ خاک‌ در سال‌ از حوزه‌های‌ آبخیز کشور، (فائو، 1998) فراوانی‌ وقوع‌ سیل‌های‌ مخرب همراه‌ با از دسترس خارج‌ شدن‌ حدود نیمی‌ از 413 میلیارد مترمکعب ریزشهای ‌جوی‌ کشور، نابودی‌ جنگلها و مراتع‌، کاهش حاصلخیزی‌ اراضی‌ و سایر مسائل‌ و مشکلات دیگر از جمله‌ معضلاتی‌ است که‌ ضرورت توجه‌ ویژه‌ و جامع‌ به‌ حوزه‌های آبخیز کشور از دیدگاه فرسایش و کنترل رسوب را نمایان‌ می‌سازد. به منظور مبارزه با فرسایش‌پذیری بالا یا خیلی‌بالا، به عنوان اولین گام،‌‌ لازم است این گونه مناطق شناسایی و موقعیت‌یابی گردند. در همین راستا، تولید نقشه‌های پهنه‌بندی خطر فرسایش‌پذیری به‌‌ عنوان اولین گام، پروژه‌های مبارزه و مقابله با فرسایش و تولید رسوب، در دستور کار متولیان حوزه‌ی آبخیز قرار می‌گیرد.
نظر به این‌که برنامه‌ریزی حفاظت خاک برای کارآمد بودن، بایستی متکی به مطالعات و بررسی‌های علمی باشد (رفاهی، 1388)، در سرتاسر جهان مطالعات مختلفی در زمینه‌ی وضعیت فرسایش حوزه‌های آبخیز صورت گرفته است. هم‌چنین برای فرآیند ارزیابی فرسایش، مدل‌های مختلفی توسط محققان ارائه شده که منجر به تهیه‌ی اطلاعات ارزشمندی از شرایط حوضه‌های مورد مطالعه از نظر فرسایش شده و مقدمات برنامه‌ریزی حفاظت خاک آن مناطق را فراهم آورده است. اکثر این مدل‌ها با لحاظ کردن شرایط اقلیمی هر منطقه در آن، قابل استفاده در ارزیابی فرسایش آن مناطق نیز می‌باشند. بکارگیری تکنیکهای نوینی چون سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور سرعت بخشیدن در شناخت، کنترل و مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده ضروری به نظر می‏رسد (کاظمی، 1390).
این تحقیق بر اساس سه موضوع فرسایش خاک، مدل ICONA و سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور استوار است. از این رو، در ادامه به تفکیک به ارایه‌ی کلیاتی از این سه موضوع، با هدف آشنایی بیشتر پرداخته می‌شود.
1-1-1- فرسایش خاک
واژه‌ی فرسایش از ریشه‌ی لاتین “Erode” به معنی کنده شدن و سائیدن گرفته شده است. در زبان انگلیسی و فرانسوی به این واژه، اروژن یا اروژیون2 می‌گویند (رفاهی، 1388). بر اساس تعریف، فرسایش یک سری فعالیت‌هایی است که در آن خاک یا سنگ شسته، شل یا حل شده و یا از بخشی از زمین کنار گذاشته می‌شود و شامل فرایندهای آب‌شویی3، حلالیت و انتقال است؛ به عبارت دیگر فرسایش به فرایندی گفته می‌شود که طی آن ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا شده و به کمک یک عامل انتقال دهنده به مکانی دیگر حمل می‌گردد (مقیم، 1390). آثار فرسایش را می توان در دو دسته‌ی آثار مستقیم (برجا، On-site) و آثار غیرمستقیم (نابرجا،off site) طبقه‌بندی کرد. اثرات برجا و فرسایش بر روی اراضی کشاورزی،‌ توزیع مجدد، جابجایی خاک و فروپاشی ساختار خاک تاثیرگذار است. کنترل مواد آلی و مواد مغذی به کاهش عمق خاک قابل کشت و کاهش بهره‌وری خاک منجر می‌شود (عاقلی کهنهشهری، 1384). به طور کلی فرسایش، رطوبت خاک در دسترس را پایین آورده و به شرایط مستعد خشکی منجر می‌شود. برآیند این کار، کاهش بهره‌وری است که به افزایش مصرف کودهای شیمی‌آیی منجر می‌شود.
اثرات نابرجای فرسایش که از عملیات رسوبگذاری یا وزش باد به وجود می‌آیند، ظرفیت رودخانه‌ها و مسیرهای زهکشی را کاهش می‌دهند، خطر طغیان رودخانه‌ها را افزایش داده،‌ کانالهای آبیاری را مسدود می‌کند و باعث کاهش عمر مفید سدها و مخازن می‌شود. به طور کلی، فرسایش خاک یکی از مهم‌ترین مسایل زیست محیطی،‌ کشاورزی و تولید غذا در جهان به شمار می‌آید و تاثیرات مخربی بر تمام زیست‌بوم‌های منابع طبیعی و تحت مدیریت انسان دارد (بای‌بوردی، 1372 و عنبرانی، 1377). امروزه پدیدهی فرسایش با کاهش حاصل‌‌خیزی خاک، باعث تخریب زیستبومهای طبیعی همانند مراتع، جنگلها و زیست بومهای کشاورزی می‌گردد (بایرامین4، 2003). با توسعه و پیشرفت بشر شدت فرسایش خاک فزونی یافته،‌ به طوری که شدت فرسایش خاک در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی با 30 تا 40 تن در هکتار در سال بیشترین و در اروپا و آمریکای شمالی با 13 تن در هکتار کم‌ترین است (برایان5، 2000 و بایرامین، 2003). این در حالی است که شدت فرسایش خاک در یک خاک جنگلی دست نخورده 004/0 تا 005/0 تن در هکتار در سال است، در صورتیکه در بهترین شرایط،‌ تنها 1 تن در هکتار در سال خاک تشکیل می‌گردد (لاف لان6 و همکاران، 1998). هم‌چنین براساس تحقیقات عاقلی کهنه شهری (1384)، کل هزینههای فرسایش خاک در کشور ایران در سال 1379، بر حسب قیمتهای جاری، حدود 31 درصد ارزش افزوده‌ی بخش کشاورزی،‌ شکار و جنگلداری است.
1-1-2- مدل ICONA
مدل ICONA، مدلی است که توسط موسسه‌ی حفاظت طبیعی اسپانیا پیشنهاد و تکامل یافته است. این مدل، مدلی است برای تخمین درجه‌ی ریسک فرسایش در حوزه‌های آبخیز و بر اساس آن می‌توان درجه‌ی ریسک فرسایش را در مقیاس‌های بزرگ برآورد کرد (بایرامین و همکاران، 2003). مدل ICONA، مدلی است که بر اساس اطلاعات پایهی مربوط به حوزه‌ی آبخیز استوار می‌باشد و با تلفیق و ادغام این نقشه‌ها، مناطق یا پهنه‌های همفرسا مشخص می‌گردد. با استفاده از نتایج به دست آمده از روش ICONA، می‌توان برنامه ریزی صحیح و دقیقی برای مبارزه با فرسایش و کنترل آن،‌ در گستره‌ی حوزه‌ی آبخیز ارایه داد. هم‌چنین استفاده از فن‌آوری‌هایی که در سرعت بخشیدن و کاهش هزینههای فرآیند ارزیابی و یا استفاده از ابزارهایی که تحلیلهای مکانی پیچیده را در کم‌ترین زمان امکانپذیر سازند، ضروری می‌نماید. نیاز به آزمودن مدل های جدید فرسایش در مناطق مختلف کشور، در رسیدن به نتایج دقیقتر و مطلوبتر، و هم‌چنین سادگی و سریع بودن مدل ICONA نیز از دیگر موارد اهمیت بهکارگیری این مدل در این مطالعه بوده است. شایان ذکر است، این مدل برای مناطقی با اقلیم مدیترانه‌ای طراحی گردیده و تنها قابلیت پیاده شدن در این گونه مناطق را دارد.
1-1-3- سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
امروزه با پیشرفت علوم، استفاده از فن‌آوری‌های جدید مانند دریافت و پردازش داده‌ها (از طریق ماهواره)، استفاده از نرم‌افزارها و سیستم‌های پردازش اطلاعات، نقش مهمی در مدیریت منابع محدود آب و خاک دارد (سایت تخصصی GIS، 1392). استفاده از اطلاعات سیستم سنجش از دور ماهواره‌ای با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد آن از قبیل دید وسیع و یکپارچه، استفاده از قسمتهای مختلف طیف الکترومغناطیسی برای ثبت خصوصیت پدیدهها، پوششهای تکراری و سرعت انتقال و تنوع اشکال داده‌ها، امکان بکارگیری سختافزارها و نرم‌افزارهای ویژهی رایانهای، در سطح دنیا با استقبال زیادی روبرو شده است، و به عنوان ابزاری مناسب در ارزیابی و نظارت، کنترل و مدیریت منابع آب و خاک، جنگل، مرتع، کشاورزی و محیط زیست به کار گرفته شده و به مرور بر دامنهی وسعت کاربری آن افزوده گردیده است (سایت تخصصی GIS، 1392). در یکی دو دههی اخیر، افزایش حجم اطلاعات قابل دسترس و لزوم ترکیب این اطلاعات باعث شکلگیری فن دیگری به نام سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی شده است. پیچیدگی، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافیایی از یکسو و توانایی‌های رایانه در عرصه اطلاعات از سوی دیگر، فلسفه‌ی وجودی سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) را تبیین می‌کند (صدیقی، 1383). سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، نرم‌افزارهایی هستند که زمینه‌ی ورود داده‌ها، مدیریت و تحلیل آن‌ها و تهیه‌ی محصول خروجی را فراهم می‌کند. از آنجا که بخش عمده‌ی اطلاعات علوم زمین موجود در پایگاه‌های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، شامل اطلاعات مکانی و تشریحی است، مناسب ورود به سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی می‌باشد و می‌توان این اطلاعات را آمادهی استفاده در این سیستم‌ها نمود (سایت تخصصی GIS، 1392)؛ استفاده از فن آوری‌هایی که در سرعت بخشیدن و کاهش هزینههای فرآیند ارزیابی و یا استفاده از ابزارهایی که تحلیلهای مکانی پیچیده را در کم‌ترین زمان امکانپذیر سازد، موجب صرفهجویی در وقت و هزینهها و در نتیجه موفقیت در برنامه‌ریزی بهینهی آبخیزها می‌گردد.
1-2- کلیات
1-2-1- فرسایش آبی
باران، تگرگ،‌ برف، یخبندان، دما و باد می‌توانند از عوامل اقلیمی موثر در ظهور فرسایش آبی در خاک باشند. در این میان عامل باران از اهمیت و اثرگذاری بیشتری برخوردار است. نقش باران شامل دو پدیدهی کاملا متفاوت است. در مرحله‌ی اول،‌ ذرات خاک سطحی بر اثر برخورد قطرات باران به سطح خاک متلاشی می‌شوند و در مرحله‌ی دوم، رواناب سطحی حاصل از باران، این ذرات متلاشی شده را با خود حمل می‌کند. فرسایش حاصل از تگرگ به دلیل جرم زیاد و بزرگی دانه‌ها و در نتیجه سرعت بالای سقوط قطرات به ‌مراتب بیشتر از قطرات باران می‌باشد. تگرگ علاوه بر تخریب خاک باعث از بین رفتن پوشش گیاهی موجود بر روی زمین نیز می‌گردد. نقش برف در فرسایش خاک بر اثر فرسایندگی آب ناشی از ذوب برف به دلیل تخریب خاکدانه‌ها در اثر یخبندان و هم‌چنین کاهش نفوذپذیری به علت یخزدن لایه‌های زیرین می‌باشد. فرسایش بر اثر برف، در صورتی شدید خواهد بود که مقدار زیادی برف بر روی زمین متراکم شده، به طور ناگهانی ذوب شود. نقش یخبندان در فرسایش آبی را می‌توان به سه حالت خلاصه نمود: اول یخزدگی و انبساط آب‌های وارد شده به درز و شکافهای خاک، دوم کاهش نفوذپذیری خاک بر اثر یخبندان و افزایش رواناب و بالارفتن میزان فرسایش و هم‌چنین کاهش پوشش گیاهی و سوم حرکت تودهی خاکی در شیب‌ها بر اثر آب شدن سطح روی خاک و باقی ماندن حالت یخ زدگی در قسمتهای پایینتر. نقش حرارت در فرسایش آبی به صورت گرم و سرد شدن سنگ‌ها و خردشدن آن‌ها می‌باشد. نقش باد به عنوان آخرین عامل اقلیمی در ظهور فرسایش آبی بدین صورت می‌باشد که با تغییر دادن سرعت قطرات باران و زاویه‌ی برخورد آن‌ها با خاک می‌تواند در فرسایش آبی دخالت داشته باشد. هم‌چنین باد سبب کاهش رطوبت خاک شده و در نتیجه پوشش گیاهی را کاهش می‌دهد و این امر به نوبه‌ی خود باعث افزایش فرسایش می‌شود (رفاهی، 1388).
1-2-2- بررسی مدل‌های فرسایشی
در حوضه‌هایی که آمار و اطلاعات مربوط به دبی و رسوب به اندازهی کافی وجود داشته باشد و به عبارت دیگر ایستگاههای رسوبسنجی و هیدرومتری موجود و فعال باشد، محاسبه‌ی حجم کل رسوب سالانه و میزان فرسایش با استفاده از روابط ریاضی و روشهای آماری امکانپذیر است. در مقابل،‌ در حوزه‌های آبخیزی که ایستگاههای رسوبسنجی و هیدرومتری وجود ندارد و یا این‌که آمار کامل و دراز مدتی از آن‌ها در دسترس نمی‌باشد، برای آگاهی یافتن از شدت فرسایش خاک و برآورد رسوب سالانه، باید از روش‌های تجربی استفاده کرد. به‌ طور کلی روشهای تجربی که تحت عنوان کلی “مدل های تجربی برآورد فرسایش و رسوب” نام برده می‌شوند، در واقع ارایه کننده‌ی چارچوب و رویکردی مناسب برای کسب آگاهی، مدیریت و کنترل یک فرآیند خاص می‌باشند. درحقیقت، بدون وجود یک مدل یا یک مفهوم نظری،‌ هیچ‌گونه بررسی علمی یا آزمایشگاهی هدفمندی را نمی‌توان انجام داد. با استفاده از مدل و یا روشهای تجربی، می‌توان جنبههای ویژه‌ای از واقعیت پیچیدهی یک سامانه را بررسی و تعیین نمود. در راستای برآورد کمی فرسایش و رسوب حوزه‌های آبخیز،‌ مدل‌ها یا روش‌‌های تجربی فراوانی تهیه گردیده است که توضیح آن‌ها از حوصله‌ی این نوشتار خارج است.
بنابراین، به ذکر دو روش از این مدل‌ها که در این تحقیق از آن استفاده شده است، بسنده می‌کنیم.
1-2-2-1- روش MPSIAC
روش یا مدل پسیاک در سال 1968 میلادی توسط کمیتهی مدیریت آب در آمریکا برای محاسبه‌ی شدت فرسایش خاک و تولید رسوب مناطق خشک و نیمه خشک غرب ایالت متحده‌ی آمریکا ارایه شده است.
روش PSIAC دارای اشکالاتی بود که در سال 1982 میلادی توسط پژوهشگران مورد بازنگری قرار گرفت و با اعمال ضرایبی در آن به عنوان روش MPSIAC (پسیاک اصلاح شده) معرفی گردید (احمدی، 1385). این روش در کشور ایران در مطالعه‌ی بسیاری از حوزه‌های آبخیز توسط محققان و کارشناسان مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. این روش برای اراضی بایر در ایران، در سال 1352 خورشیدی در حوضه‌ی سد دز مورد استفاده قرار گرفت و نتایج مورد قبولی از آن به‌دست آمد (مقیم، 1390). در این روش برای برآورد وضعیت فرسایش و تولید رسوب از 9 عامل موثر (سنگ‌شناسی، خاک، آب و هوا، رواناب، پستی و بلندی، پوشش سطح زمین، استفاده از زمین، وضعیت فعلی فرسایش در سطح حوزه‌ی آبخیز و فرسایش رودخانه‌های) در فرسایش و رسوبزایی استفاده شده و برای هر یک از این عوامل،‌ محدوده‌ی امتیازاتی مشخص گردیده است که کاربران با توجه به شرایط منطقه و تجربهی کاری خود، امتیاز مربوط به هر یک از عوامل (9) گانه را تعیین می‌کنند.
1-2-2-2- روش انجمن ملی حفاظت از طبیعت اسپانیا7 (ICONA)
این مدل توسط انجمن علمی حفاظت از طبیعت اسپانیا ارائه شده و در کشورهای اروپایی و بسیاری از مناطق مدیترانه‌ای قابل استفاده می‌باشد. در میان بسیاری از راه‌های موثر برای پیش‌بینی فرسایش با استفاده از GIS و RS، شبیه‌سازی این مدل در سرتاسر جهان پذیرفته شده است.
روش ICONA یک روش کیفی می‌باشد که نتیجهی اجرای آن تولید نقشه‌ی خطر فرسایش منطقه‌ی مورد مطالعه با تعیین کلاس‌ها یا پهنه‌های پرخطر تا پهنه‌های با خطر فرسایش کم می‌باشد. این مدل، یک مدل یکپارچه شده جهت مناطق مدیترانه‌ای می‌باشد که دارای هفت مرحله است. در گام اول نقشه‌ی شیب، در گام بعد نقشه‌ی زمین‌شناسی و در مرحله‌ی سوم از هم‌پوشانی لایه‌ی شیب و زمین‌شناسی، لایه‌ی فرسایش‌پذیری خاک تهیه می‌شود. در گام چهارم، نقشه‌ی کاربری اراضی در دو بازه‌ی زمانی با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور تهیه و در مرحله‌ی پنجم، نقشه‌ی پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI ساخته می‌شود. در مرحله‌ی ششم لایه‌ی اطلاعاتی کاربری اراضی و لایه‌ی پوشش گیاهی هم‌پوشانی شده و نقشه‌ی حفاظت خاک را می‌سازند. در گام آخر لایه‌ی فرسایش‌پذیری خاک و لایه‌ی حفاظت خاک هم‌پوشانی شده و نقشه‌ی خطر فرسایش‌پذیری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برآورد خواهد شد.
در بکارگیری این روشهای تجربی لازم است به نکات زیر توجه شود.
– شرایط آب و هوایی و طبیعی منطقه‌ی مطالعاتی
– امکان اجرای روش با توجه به توانایی کاربران
– وجود یا عدم وجود اطلاعات پایهی مورد نیاز روش
– همخوانی شرایط تهیه‌ی روش از نظر پارامترهای طبیعی با منطقه‌ی مطالعاتی

ناگفته روشن است، انجام برنامه‌ریزی صحیح و مناسب در راستای مدیریت حوزه‌های آبخیز نیازمند بستری است که یکی از اصلیترین عوامل آن وجود اطلاعات می‌باشد. هر چه اطلاعات موجود یا به‌دست آمده با شرایط واقعی حوزه‌ی آبخیز همخوانی بیشتری داشته باشد، برنامه‌ریزی دقیقتر و صحیحتری امکان پذیر می‌سازد. بدین منظور، لازم است در شیوهی انتخاب شده برای مطالعات و جمعآوری اطلاعات،‌ دقت زیادی صورت پذیرد. در همین راستا،‌ انتخاب مدل یا روش تجربی انتخاب شده در مورد مطالعات فرسایش و رسوب و تعیین شدت فرسایش و کلاسبندی گستره‌ی حوضه، بر این اساس، یکی از مهم‌ترین مسایل در مطالعات حوزه‌های آبخیز به شمار می‌آید. همان‌طور که پیشتر نیز توضیح داده شد، روشهای تجربی یا مدل‌ها، عموما با شرایط کشور ایران منطبق (به ‌صورت صد درصدی) نبوده و همین امر باعث می‌شود نتایج به ‌دست آمده از این مدل‌ها و روشها با حقیقت حوزه‌ی آبخیز انطباق مطلق نداشته باشند. این عدم انطباق علاوه بر خطاهای کارشناسی و محاسباتی مربوط به این روش و هم‌چنین اعمال سلایق شخصی (کارشناسی) می‌باشد. از این رو بکارگیری تکنیکها و روشهای نوین در روند مطالعات و مراحل مختلف آن از جمله جمعآوری اطلاعات، ‌تلفیق اطلاعات و استنتاج آن‌ها، کمک شایانی می‌نماید. تکنیکهایی چون سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی (G.I.S) و سنجش از دور (RS) به منظور سرعت بخشیدن در شناخت،‌ کنترل و مدیریت منابع طبیعی و حوزه‌های آبخیز و از همه مهم‌تر بالا بردن دقت و صحت اطلاعات،‌ نقش بسزایی را ایفا می‌کند. از سوی دیگر، ارایهی مدل‌های نوین برای تلفیق اطلاعات نیز می‌توانند،‌ در ارتقاء کارآیی مطالعات نقش مهمی را بازی کنند. استفاده از تکنیکهای جدید به همراه بکارگیری مدل‌ها یا روشهای نوین که متکی بر تکنیکهای GIS و RS می‌باشند، به طور چشم‌گیری در تلفیق اطلاعات، ‌نتایج بدست آمده و در نهایت صحت و دقت برنامه‌ریزی برای حوزه‌های آبخیز اثرگذار می‌باشند.
1-2-3- کلیات سنجش از دور
سنجش از دور، تکنولوژی کسب اطلاعات و تصویربرداری از زمین با استفاده از تجهیزات هوانوردی مثل هواپیما، بالن یا تجهیزات فضایی مثل ماهواره است. به عبارتی دیگر سنجش از دور عبارت است از علم و هنر کسب اطلاعات فیزیکی و شیمی‌آیی از پدیده‌های زمینی و جوی از طریق ویژگی‌های امواج الکترومغناطیسی بازتابی یا منتشر شده از آن‌ها و بدون تماس مستقیم با پدیده‌های مذکور می‌باشد (سایت تخصصی GIS، 1392). بدون شک استفاده از این فن در مطالعات اکتشافی و منابع طبیعــی و سایر موارد پیش گفــته نه تنها سرعت انجام مطالعات را بیشتر می‌کند، بلکه از نظر دقت و هزینه و نیروی انسانی نیز بسیار باصرفه‌تر است.
1-2-4- کلیات سیستم اطلاعات مکانی
سیستم اطلاعات مکانی، سیستم‌های کامپیوتری هستند که به منظور ذخیره، پردازش و بکارگیری اطلاعات مکانی از آن‌ها استفاده می‌شود. در حال حاضر، از این سامانه به عنوان ابزار ضروری و اجتنابناپذیر در استفاده از اطلاعات مکانی و تلفیق و پردازش آن‌ها، بهره‌برداری می‌شود (سایت تخصصی GIS، 1392).
یک سیستم اطلاعات مکانی (جغرافیایی)، سیستمی است مبتنی بر کامپیوتر که چهار قابلیت اساسی زیر را در رابطه با داده‌های زمین مرجع، فراهم می‌آورد:
* ورود داده‌های مربوط به دنیای واقعی.
* مدیریت داده‌ها شامل ذخیرهسازی و بازیابی آن‌ها.
* تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها.
* ارائه‌ی خروجی متناسب با اهداف مشخص و تبدیل داده‌های خام به اطلاعات کاربردی و قابل تعمیم به دنیای واقعی (صدیقی، 1390 به نقل از استن آرنوف، 1993).
1-2-5- کلیات کاربری اراضی
از جمله اصطلاحات و مفاهیمی که در آبخیزداری و منابع طبیعی کاربرد زیادی دارد، مفهوم “کاربری اراضی” است. واژهی ترکیبی یا عبارت “کاربری اراضی” تحت عنوان‌های “کاربری زمین”، “بهره‌برداری اراضی” و “استفاده از زمین” نیز بکار گرفته می‌شود. این ترکیب در زبان انگلیسی با واژگان “Land use planning” یا “Land use” معرفی می‌گردند (احمدی، 1385).
به طور کلی، کاربری اراضی یا بهره‌برداری اراضی شامل برنامه‌ریزی به منظور استفاده‌ی صحیح از زمین در آینده و در طول یک دورهی کوتاه، میانه و بلندمدت می‌باشد که طی آن می‌توان بهترین تولید و منافع با کم‌ترین صدمه برای خاک ایجاد شود. کاربری اراضی یا استفاده از زمین شامل انواع مختلف کاربردها و بهره‌برداری از زمین می‌باشد. از جمله کاربری‌های اصلی می‌توان به کاربری جنگل، مرتع، اراضی کشاورزی، مسکونی و تاسیسات اشاره کرد. هر یک از کاربری های ذکر شده، با توجه به شرایط خود به طبقه‌بندی‌های کوچکتر قابل تقسیم می‌باشند. با توجه به تخریب روز افزون منابع و رویشگاههای طبیعی و پایش و ارزیابی میزان تغییرات کاربری‌ها، امکان برنامه‌ریزی و مدیریت این قبیل عرصه‌ها، برای کاستن از اثرات نامناسب زیست محیطی از جمله فرسایش خاک، با استفاده از فن‌آوری‌های نوین، نظیر سنجش از دور در عرصهی وسیع، با دقت بالا و هزینهی کم‌تر امکانپذیر می‌باشد و با شناسایی این قبیل عرصه‌ها امکان احیاء و اصلاح مجدد آن‌ها میسر خواهد بود.
1-3- ضرورت‌های خاص انجام تحقیق
* بکارگیری مدل ICONA باعث کاهش هزینه‌های اجرایی پروژه‌های برآورد فرسایش در دست اجرا در حوزه‌ی آبخیز کلستان می‌شود.
* جلوگیری از تخریب بیشتر جنگلها و مراتع منطقه با شناسایی عرصه‌های فرسایش‌پذیر
* برنامه‌ریزی برای کاهش رسوبگیری سد کلستان
1-4- اهداف تحقیق
* تهیه‌ی نقشه‌ی خطرپذیری فرسایش حوزه‌ی آبخیز کلستان شیراز
* اعتبارسنجی نتایج حاصل از مدل ICONA با بررسی‌ها و مطالعات موجود
* کاهش اثرات نامطلوب فرسایش آبی در حوضه‌های برونشهری با بکارگیری مدل ICONA
1-5- فرضیه‌های تحقیق
* بین تغییر غیر اصولی کاربری و افزایش میزان فرسایش رابطه وجود دارد.
* مدل ICONA در شرایط اقلیم مدیترانه‌ای حوزه‌ی آبخیز کلستان و با توجه به تغییرات کاربری، نتایج مطلوبی برای پهنه‌بندی خطر فرسایش آبی ارائه می‌دهد.
فصل دوم
پیشینه‌ی تحقیق

در این فصل، به پیشینهی مطالعات انجام شده در زمینه‌‌ی پهنه‌بندی و فرسایش آبی با روشها و مدل‌های مختلف، GIS و RS در دو بخش مطالعات داخلی و خارجی اشاره شده است.
فصل 2-
2-1- مطالعات داخلی
زراسوندی و همکاران (1386) در تحقیق خود با عنوان پهنه‌بندی فرسایش و برآورد رسوب با استفاده از تکنیکهای RS و GIS و مدل MPSIAC، حوضه‌ی پگاه سرخ گتوند (یکی از زیر حوضه‌های، بزرگ حوضه‌ی کارون) را مورد بررسی قرار دادند. آنان از نتایج به‌ دست آمده دریافتند که مدل ذکر شده با دقت بسیار زیادی مناطق حساس به فرسایش را در سطح حوضه مشخص کرده است. هم‌چنین دریافتند که تهیه ی فاکتورهای موثر در مدل MPSIAC با استفاده از توانایی‌های مشترک سنجش از دور و GIS بر دقت کار میافزاید(11).
آهنی و همکاران (1387) در مطالعه‌ای خطر فرسایش آبی را با استفاده از GIS و RS ارزیابی کردند. آن‌ها با استفاده از مدل USLE، سنجنده‌ی ETM و شاخص NDVI به این نتیجه رسیدند که بر اثر فرسایش، خاک حاصلخیزی خود را از دست خواهد داد و هم‌چنین پدیدهی فرسایش به مقدار قابل توجهی در تخریب پوشش گیاهی و کاهش نفوذپذیری سطح حوضه اثر خواهد گذاشت(5).
ارخی و نظری (1388) به منظور بررسی کارآیی مدل MPSIAC در پهنه‌بندی شدت فرسایش و برآورد تولید رسوب، حوزه‌ی آبخیز ایلام را مورد بررسی قرار دادند. ایشان دریافتند که این حوضه از نظر فرسایش و تولید رسوب در وضعیت متوسط قرار دارد و هم‌چنین اظهار داشتند میزان رسوب برآورد شده در این حوضه در کلاس فرسایشی 3 و از نظر طبقه‌بندی کیفی فرسایش در کلاس درجه‌ی متوسط قرار دارد(3).
فتاحی و نوروزی (1388) با هدف معرفی مناسبترین روش تهیه‌ی نقشه‌های استفاده از اراضی و پوشش زمین با استفاده از داده‌های رقومی ETM و IRS در منطقه‌ی دشت قم، پس از تصحیحات لازم و پیشپردازشهای اولیه تصویر، اظهار داشتند که بهترین نتیجه و بالاترین دقت برای تهیه‌ی پوشش زمین، مربوط به داده‌های سنجنده ETM و به روش حداکثر احتمال با دقت کلی 83/74 درصد بوده است(19).

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید