2ـ12ـ روشهای محاسبه جریان‌های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی 22
2ـ13ـ ساختار دارایی‌ها 29
2ـ14ـ ساختار بدهی‌ها 33
2ـ15ـ ساختار سرمایه 35
2- 16- رابطه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه8
2- 17- رابطه تکانه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه9
2ـ 18ـ پبشینه تحقیق 35
2- 19- خلاصه فصل41
فصل سوم: روش تحقیق
3ـ1ـ مقدمه 43
3ـ2ـ روش تحقیق 25
3ـ3ـ فرضیه تحقیق 45
3ـ4ـ متغیرهای تحقیق و نحوه ی اندازه گیری آنها 8
3ـ5ـ جامعه آماری 46
3ـ 6ـ نمونه تحقیق و روش نمونه گیری 46
3ـ 7 ـ روش گرد ‌آوری داده ها 9
3ـ 8 – روش تجزیه و تحلیل داده ها49
3ـ 9ـ آماره‌های آزمون فرضیه 53
3-10 – خلاصه فصل 56
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4ـ1ـ مقدمه 58
4ـ2ـ آزمون فرضیه‌های تحقیق 59
4ـ3ـ تفسیر نتایج نمونه کلی 60
4ـ3ـ1ـ وجوه نقد نگهداری شده 61
4ـ3ـ2ـ سرمایه ‌گذاری 61
4ـ3ـ3ـ سود سهام 62
4ـ3ـ4ـ تامین مالی خارجی 62
4ـ3ـ5ـ بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی 63
4ـ3ـ 6ـ مالیات بر درآمد 63
4ـ3ـ7ـ طبقه‌بندی تامین مالی خارجی 65
4ـ3ـ7ـ1ـ تامین مالی بدهی 65
4ـ3ـ7ـ2ـ تامین مالی حقوق صاحبان سهام 66
4ـ3ـ 8 ـ مخارج سرمایه‌ای 67
4ـ4ـ تاثیرات کوتاه مدت در مقایسه با بلند مدت 68
4ـ5ـ محدودیت مالی در مقایسه با عدم محدودیت مالی شرکت ها 69
4ـ5ـ1ـ مبنای طبقه‌بندی ـ نسبت پرداخت سود سهام 70
4ـ5ـ2ـ مبنای طبقه‌بندی ـ اندازه شرکت 74
4ـ 6ـ تفسیر نتایج نمونه جزیی 79
4-7- خلاصه فصل86
فصل پنچم : نتیجه گیری
5-1- مقدمه88

5- 2- نتیجه گیری 89
5-3- پیشنهادها براساس نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 92
5- 4- پیشنهادها برای تحقیقات آتی88
5- 5- محدودیت های تحقیق 91
منابع و مآخذ 93
چکیده
این تحقیق اثر تغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی ناشی از شوک های شدیدی که به طور سیستماتیک شناسایی نمی گردند ( تکانه وجه نقد )، بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران را بررسی می کند. در حال حاضر نمی توان میزان تاثیرات ناشی از تغییرات جــریان وجـوه نقد برروی ساختـار دارایی و سرمایه شرکتها را به طور شفاف بیان کرد، زیرا روش مشخصی که بیانـگر نحوه ی تخصیص وجـــوه نقد مورد استفاده توسط شرکتها باشد وجود ندارد. به منظورکمک به تحلیل گران مالی جهت دستیابی به مدل‌های نوین تجزیه و تحلیل صورت جـریان وجوه نقد و نحوه‌ی تخصیص وجـوه نقد مورد استفاده توسط شرکتــــها ( عکس‌العمل یارفتار شرکتها در بکارگیری وجوه نقد) و در نهایت استخراج معیارهایی که نشان دهنده چگونگی تغییر در ساختار دارایی و سرمایه شرکتها در هنگام تخصیص وجوه نقد باشد، این تحقیق می تواند مفید و راهگشا باشد.
این موضوع از طریق تبدیل اجزاء اصلی تشکیل دهنده صورت جریان وجوه نقد به یک معادله ساده ریاضی ( معادله جریان وجوه نقد ) و استخراج مدل های رگرسیون چند متغیره از این معادله، و براساس یک نمونه متشکل از 306 سال- شرکت از میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 84 تا 86 ، مورد آزمون قرار می گیرد. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیر ها ی این تحقیق از طریق بانک های اطلاعاتی رایانه ای مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده و پس ازاصلاحات و طبقه بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی، وارد رایانه شده است. آنگاه از نـرم افـــزار اکسـل برای کنترل ورود داده ها به رایانه و انجام برخی از محاسبات، و از نرم افزار اس پی اس اس برای تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده گردیده است.
یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین تکانه های جریان وجوه نقد ( تغییرات در وجوه نقد عملیاتی ) و ساختار دارایی و سرمایه شرکتها رابطه معنی داری وجـود دارد، به گونه ای که نحوه ی تخصیص وجوه نقد شرکتها، بیان کننده عکس العمل ( رفتار ) شرکتها به تکـانه های جــریان وجوه نقد می باشد، همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکتها در کوتاه مدت به افزایش پس انداز ( افزایش در وجوه نقد نگهداری شده ) و کاهش تامین مالی خارجی ( کاهش بدهی از طریق استقراض یا فروش سهام سرمایه مالکانه ) و در بلند مدت به افزایش سرمایه گذاری منطقی و تامین مالی خارجی مبادرت می ورزند و تغییر در وجوه نقد عملیاتی ناشی از تکـانه های جریان وجوه نقد به همان میزان موجب تغییـردر ساختار دارایی و سرمایه شــرکت ها مــی گردد. بر اساس طبقه بندی شرکتها، بر مبنای نسبت پرداخت سود سهام و اندازه شرکت و اعمال شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی و انجام آزمون مجدد، نتایج نمونه جزیی تحقیق نشان می دهد که شرکتها تحت شرایط فوق رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند، و عدم رابطه معنی دار در برخی ازنتایج مدل ها برحسب نمونه جزیی، ناشی از رفتار مقطعی شرکتها در مواجه با شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی است. بنابراین عکس العمل شرکتها به تکانه های جریان وجوه نقد در شرایط محدودیت وعدم محدودیت مالی نیز در میزان تاثیر پذیری ساختار دارایی و سرمایه شرکتها تعیین کننده و از اهمیت بسزایی برخوردار است.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان، صورت های مالی اساسی می باشد. گزارشگـری مــالی باید اطلاعاتی درباره منابـع اقتصـادی، تعهـدات و حقوق صاحبـان سرمایه واحـد تجــــاری فراهم نماید. اطــلاعات به سرمایه گــذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه، در زمینه شناسایی نقاط ضعف و قوت مالی واحد تجاری، سنجش نقدینگی، توانایی پرداخت دیون و ارزیابی عملکرد واحد تجاری طی دوره کمک می نماید[1].
زمانی که بحث تجزیه و تحلیل نقدینگی مطرح می شود، اطلاعات صورت جریان وجوه نقد، به مراتب قابل اتکاءتر از اطلاعات ترازنامه است، زیرا داده های ترازنامه وضعیت بنگاه اقتصادی را در یک مقطع زمانی اندازه گیری می کند، در حالی که صورت جریان وجوه نقد، تغییرات در سایر صورت های مالی را گزارش می کند و تخصیص های اختیاری را می زداید[2].
در میان صورتهای مالی، صورت جریان وجــوه نقد، به دلیل پرهیـز از جهـت‌گیری‌‌های ذاتی و عمـومی مـوجود در اقلام ترازنامه و صورت سودوزیان که بر مبنای تعهدی اندازه‌گیری می‌شوند، نسبت به سایر صورت های مالی ارجحیت دارد.
سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه ایران، می تواند در جهت تحقق اهداف فوق نقش قابل توجهی داشته باشد. از منظر استفاده کنندگان برون سازمانی بخصوص ” سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ” سازمان بورس اوراق بهادار می تواند، به صورت کارا اطلاعات صحیح و به موقع در مورد گزارشگری مالی شرکتها، ارائه نماید، تا بتوان بر مبنای این اطلاعات بطور آگاهانه تصمیم گیری و قضاوت نمود، و به نتایجی مطلوب دست یافت.
1-2- بیان مساله
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است، بنابراین ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی، یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحد تجاری و تداوم آن است، زیرا در بسیاری از تحقیقات مالی جریان های نقدی نقش محوری دارند.
موضوع تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد(تغییرات در وجوه نقد عملیاتی) بر ساختار دارایی و سرمایه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. درحال حاضــر نمی توان میزان تاثیرات ناشی از تغییرات در جــریان وجـوه نقد عملیاتی برروی ساختـار دارایی و سرمایه شرکتها را به طور شفاف بیان کرد، زیرا روش مشخصی که بیانـگر نحوه ی تخصیص وجـــوه نقد مورد استفاده توسط شرکتها باشد، وجود ندارد. در این پژوهش سعی می شود، تاثیر تغییرات در وجوه نقد عملیاتی شرکتها (تکانه وجوه نقد)، بر روی وجوه نقد نگهداری شده، سرمایه گذاری، سود سهام، کاهش تامین مالی خارجی، بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی، مالیات بردرآمد، مورد بررسی قــــرار گیرد، تا بتوان دریافت که تکانه های جریان وجوه نقد در کوتاه مدت و بلند مدت چه تاثیری بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته و ارتباط بین آنها تا چه میزان قابل توجیه می باشد.
1-3- هدف و دلایل انتخاب موضوع
در مسیر تکامل حسابداری، یکی از تحولات چشمگیر حسابداری در سال های اخیر لزوم تهیه ” صورت جریان وجوه نقد ” به عنوان یکی از صورتها ی مالی اساسی توسط واحد تجاری بوده است. این صورت مالی می تواند، در ارزیابی نقدینگی و توانایی پرداخت دیون، توسط واحد تجاری نقش بسزایی داشته باشد.
هرچند تا کنون از روشهای متفاوتی به منظور” تجزیه و تحلیل” صورت جریان وجوه نقد استفاده شده است. اما تحلیگران مالی، همواره در جستجوی یافتن روشهای جدیدی جهت تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد هستند. زیرا در تلاش اند موجباتی فراهم شود تا با هدایت سرمایه های راکد، از سرمایه گذاری های نامطلوب و غیر مفید به حال جامعه جلوگیری نموده، و شرایط لازم را برای تخصیص بهینه منابع و شکوفایی اقتصادی فراهم سازند، تا از یک سو سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری ترغیب شوند و از سوی دیگر سرمایه گذاران جزء بتوانند ثروت خویش را حفظ نمایند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بورس اوراق بهادار در حکم بازار، اولاً سبب تامین منابع مالی شرکت های پذیـرفته شده در آن می گردد، ثانیاً به عنوان سازمانی جهت هدایت پس اندازها به طرف سرمایه گذاری های مولد و بهینه مطرح می باشد. در نتیجه مطالعه پیرامون موضوع های وابسته به این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از آنجا که صورتهای مالی اساسی شرکتها، از جمله صورت جریان وجوه نقد، از مهم ترین منابع موجود در اختیار سرمایه گذاران، اعتبار دهندگا ن و سایر استفاده کنندگان می باشد، دستیابی به روشهای جدید تجزیه و تحلیل آن همواره مورد توجه بوده ا ست. ازاین منظر، تحقیق حاضردر صدد آنست تا با ارزیابی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در سال های مختلف و پیدا کردن اینکه ارتباط معنی داری بین آنها وجود دارد یا خیر؟ به سرمـایه گذاران، اعتبار دهندگان بالفعـل و بالقـــوه، تحلیل گران مالی و حتی صاحبان واحد های تجاری، در تصمیم گیری های بهتر کمک نماید. لذا تحقیق حاضر بدنبال این است که از طریق اطلاعات واقعی شرکتها ی تولیدی فعال عضو بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از مدل های جدید تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد، مبادرت به استخراج معیارهایی نماید، تا منجر به قضاوت آگاهانه تر تصمیم گیرندگان، در مورد واحد تجاری گردد. بطور کلی هدف از این تحقیق عبارت است از:
1ـ کمک به تحلیل گران مالی جهت دستیابی به مدل‌های نوین تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد.
2ـ کشف نحوه‌ی تخصیص وجوه نقد مورد استفاده شرکتها، یا همان عکس‌العمل (رفتار شرکتها) برای بکارگیری وجوه نقد، از طریق صورت جریان وجوه نقد شرکت ها.
3ـ استخراج معیارهایی که نشان دهنده چگونگی تغییر در ساختار دارایی و سرمایه شرکتها در هنگام تخصیص وجوه نقد باشد.
1-4- اهمیت موضوع
در دنیای امروز، به منظور بهبود کیفیت گزارشگری مالی و در نتیجه سود مندی آن، باید به نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه توجه کرد، زیرا بهبود سود مندی صورتهای مالی به طور عام و بهبود سود مندی صورت جریان وجوه نقد به طور خاص، می تواند بر ارزیابی ها و قضاوت سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان تاثیر داشته باشد. بنابراین در شرایط فعلی، فقدان اطلاعات سود مند و عدم دسترسی به روشهای تجزیه و تحلیل مناسب درباره وجوه نقد، می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شود.
یوری پیدز می گوید ” در مورد درخت، بر پایه ی میوه های آن نه بر اساس برگ های آن قضاوت کنید ” میوه های واحد تجاری همان وجوه نقد ایجاد شده است، که تغییرات در سایر صورتهای مالی را گزارش می کند[3].
بنابراین استفاده از اطلاعات سودمند صورت جریان وجوه نقد، می تواند راهنمای خوبی برای استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی در امر سرمایه گذاری و برای مدیریت شرکت ها در هدایت موسسه در جهت رشد و سلامت اقتصادی باشد.
بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها، می تواند تحلیلگران را در جهت انجام تحلیل های خود به طور موثرتری یاری رساند. همچنین صورت جریان وجوه نقد به این دلیل که نحوه ی تخصیص وجوه نقد را بیان می کند، اطلاعات آن می‌تواند منـجر به قضاوت مطلوب و بهینـه تصمیم گیرندگان از جمله سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان گردد.
1-5- فرضیه تحقیق
با عنایت به این که در ایران تاکنون تحقیقی در خصوص تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه صورت نگرفته است، مساله اصلی تحقیق در قالب دو سوال به شرح زیر مطرح می شود:
1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟
2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟
برای پاسخ گویی به سوالات تحقیق و با توجه به هدف پژوهش مزبور بررسی می گردد که آیا متغیر (های ) مستقل توانایی توضیح و تبیین متغیر (های ) وابسته را دارند یا خیر؟ براساس بیان مساله و اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق حاضر عبارتند از:
1 – بین تکانه های جریان وجوه نقد (تغییرات وجوه نقد عملیاتی) با ساختار دارایی و سرمایه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود ندارد.
2 – بین تکانه های جریان وجوه نقد (تغییرات وجوه نقد عملیاتی) با ساختار دارایی و سرمایه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد.
لازم به ذکر است که در این پژوهش، منظور از تکانه های جریان وجوه نقد، تغییرات درجریان وجوه نقدعملیاتی است، که این تغییرات به طور سیستماتیک شناسایی وگزارش نشده اند. به عبارت دیگر، این تحقیق در صدد است که تاثیر تغییرات در وجوه نقد عملیاتی (تکانه های وجوه نقد عملیاتی) که به طور سیستماتیک شناسایی نشده اند، بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در کـــوتاه مدت و بلند مــدت بررسی کند، تابتوان میزان تاثیرپذیری وجوه نقد اضافی بوجود آمده، ناشی از تکانه های جریان وجوه نقد (تغییرات وجوه نقد عملیاتی) بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها را تعیین نمود.
1-6- مبانی نظری فرضیه های تحقیق
به طور کلی در پاسخ به این سوال که چرا واحدهـای تجـاری مبادرت به تهیـه صورت جریان می کنند، گروهی معتقدند که صورت جریان وجوه نقد علاوه برفعالیتهای سرمایه گذاری در زمینه ی فعالیتهای غیر سـرمـــایه گذاری نیز مورد استفاده قرار می گیرد. گروهی دیگر معتقدند که صورت جریان وجوه نقد می تواند معرف نحوه ی تخصیص وجوه نقد مورد استفاده توسط شرکتها در بکارگیری وجوه نقد باشد[22].
اصولاً تغییر در جریان وجوه نقـد عملیاتی بر روی ساختـار دارایی و سرمایه شرکتها از جمله وجـوه نقد نگهـداری شده، سرمـایه گذاری و تامین مالی خارجی تاثیر دارد، به گونه ای که افـزایش در وجـوه نقد عمـلیاتی شرکتها در کوتا ه مدت موجب افزایـش پس انداز وکاهش تامین مالی خارجی و در بلند مدت باعث افزایش سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی می گردد که ایـن امر خود منجر به تغییــر در دارایی و سرمایه شرکتها به همان میزان می گردد[18].
در بلند مدت شرکتها از محل پس اندازها اقدام به سرمایه گذاری منطقی می نمایند ولـی به دلیل نا چیز بودن وجوه نقد نگهداری شده، جهت تامین منـــابع سرمایه گذاری دست به استقراض می زنند، که همین امر موجب افزایش تامین مالی خارجی می شود. شر کتها در کوتاه مدت یک بخش عمده ای از وجوه نقد پـس انداز شده را به جای پرداخـت سود سهـام یا انجام مخارج سرمایـه ای ترجیحاً به کاهش تامـین مالی در دوره جاری اختصاص می دهند، که این امر منجر به افزایش ظرفیت تامین مالی آتی می شود، به همین دلیل شر کتهـا قبل ازتخصیص دادن وجوه نقد برای فعـالیتهای سرمایه گذاری، اقدام به کاهش تامین مالی خارجی می نمایند[21].
واژه تکانه به معنا ی شوک و تکان شدید[13]، و در علم فیزیک به معنای حاصل ضرب جرم در سرعت (نیرو)است، به عبارت بهتر به میزان نیروی وارده به جسم، مقدار تکانه تعیین می شود. برای ربط دادن این موضوع با چارچوب حسابـداری می توان تغییـر در درآمد و سایر اجزای سرمایه که تغییر در دارایی را تبییـن می کننـد، با تکانـه مقایسـه کرد. به عبارت دیگـــر، تغیـیر در درآمد موجبات تغیـیر در سـرمایه را فراهم می سازد و تغییر در سرمایه باعـث تغییـر در دارایی واحـد تجاری می گردد، به عنوان مثال افزایـش درآمد دوره جاری نسبت به دوره قبل موجب افزایـش در سرمایه و بالطبع افزایش دارایی می شود[14]، بنابراین تکــــانه وجه نقد به معنای تغییرات در وجوه نقد عملیاتی است که به طور سیتماتیک شناسایی نمی شوند.
درپاسخ به این سوال که تکانه جریان وجوه نقد چگونه برسا ختار دارایی و سر مایه اثر می گذارد، باید گفت که منابع وجـوه نقد عملیاتی ناشـی از تکانه وجوه نقد یک شرکت به شکل های مختلف می تواند بیـن فعالیت های سرمایـه گذاری، سود سهام و تامین مالی خارجی تخصیـص یابد، به عبارت دیگر، با توجه بـه رفتـار شرکتهـا در تخصیص وجوه نقد عملیاتی ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها تغییر می یابد. به عنوان مثال تکانه وجوه نقد در کوتاه مدت موجب افزایش پس انداز و کاهش تامین مالی خارجی می شود، در این شرایط ساختار دارایی و سرمایه به همان میــزان تغییر می یابد. عکس العمل شرکتها به تکانه های جریان وجوه نقد عملیـاتی به شرایط آنها نیز بستگی دارد، این شرایط به عنوان محدودیت و یا عدم محدودیت مالی بیان شده است. محدودیت مالی معـرف عدم توانایی شرکت در پرداخت سود سهـام (یا رفتـــار پایین شرکت در پرداخت سود سهام)، عدم برداشت از پس اندازها و پایین بودن ارزش دفتری دارایی ها تعریف شده است.در شرایطی که شرکتها موانع فوق الذکررا نداشته باشند، بیانگر عدم محدودیت مالی است[22]. بنا براین انتخاب مدلی مناسب برای استفاده از تغییرات وجوه نقد ناشی از تکانه وجه نقد که سازگار با شرایط فوق باشد، می تواند تعیین کننده باشد. لذا تحقیق حاضر درصددآن است که مدلی را معرفی نماید که بیانگر نحوه ی تخصیص وجوه نقد مورد استفاده توسط شرکت ها یا همان رفـتار شرکت ها در شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی بر روی سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی و به طور کلی بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها باشد.
1-7- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد، تا محقق در تمامی مراحل پژوهش، بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد، و بتواند نتایج حاصل از نمونه را برای جامعه تعمیم دهد.
قلمرو موضوعی تحقیق
این تحقیق به بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1384 تا پایان سال 1386 را در بر می گیرد.
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق، شرکتهای سهامی (عام) پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهران می باشد.
1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات
صورت جریان وجوه نقد
یکی از صورتهای مالی اساسی است که در آن تغییرات در وضعیت مالی نشان داده می شود، یعنی نشان دهنده جریان های ورود وجه نقد و جریان های خروجی وجه نقد می باشد [4].
فعالیتهای عملیاتی
نشان دهنده آثار وجوه نقد رویدادها و معاملات موثر بر تعیین سود خالص می باشد، یعنی شامل درآمد ها و هزینه های نقدی می باشد.
فعالیتهای سرمایه گذاری
بیانگر آثار وجوه نقد رویدادها و معاملات مربوط به دارایی ها می باشد و مشتمل بر جریان ورود و خروج وجه نقد ناشی از این مبادلات است.
فعالیتهای تامین مالی
برآثار وجوه نقد رویدادها و مبادلات مربوط به استقراض و سایر بدهیها و حقوق صاحبان سهام تاکید دارد.
تامین مالی خارجی
منظور از تامین مالی خارجی، تامین مالی با استفاده از منابع خارج از موسسه است، در این تحقیق، تامین مالی خارجی به تامین مالی بدهی و تامین مالی حقوق صاحبان سهام تقسیم شده است.
تامین مالی بدهی
تامین مالی بدهی ( تامین مالی از طریق استقراض ) به عنوان انتشار خالص بدهی کوتاه مدت و بلند مدت تعریف شده است.
تامین مالی حقوق صاحبان سهام
تامین مالی حقوق صاحبان سهام ( تامین مالی از طریق افزایش سهام سرمایه مالکانه )، به عنوان انتشار حقوق صاحبان سهام بعلاوه دیگر فعالیتهای تامین مالی تعریف شده است.
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
در برگیرنده دریافتی های حاصل از مالکیت سرمایه گذاری ها و سود دریافتی از بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت و نیز پرداخت های انجام شده به تامین کنندگان منابع مالی است.
طبق بیانیه شماره 95 (FASB)، این بخش تحت عنوان سر فصل جداگانه گزارش نمی شود بلکه بازده سرمایه گذاریها را در گروه فعالیتهای عملیاتی و سود سهام پرداختی (سود سهام نقدی) را در گروه فعالیتهای تامین مالی منظور نموده است.
مالیات بر درآمد
وجوه پرداختی بابت مالیات بر درآمد و استرداد مبالغ پرداختی از بابت مالیات بر درآمد در این طبقه قرار می گیرد. در بیانیه شماره 95(FASB)، مالیات بر درآمد تحت عنوان سر فصل جداگانه گزارش نمی شود، بلکه به صورت جداگانه جزئی از فعالیتهای عملیاتی انعکاس می یابد[4].
تغییرات در وجوه نقد نگهداری شده
نشانه تغییر در وجوه نقد نگهداری شده است، یعنی به عنوان خالص افزایش یا کاهش در وجوه نقد (مابه التفاوت مانده وجه نقد در ابتدا و پایان دوره) تعریف شده است. معمولاً وجوه نقد نگهداری شده به دلیل تکانه های جریان وجوه نقد، تقویت می شود.
سود سهام
به عنوان سود سهام پرداختی (نقدی) تعریف شده است.
مخارج سرمایه ای
مخارجی که صرف تعویض و بهسازی دارایی می شود و به افزایش ظرفیت یا عمر اقتصادی دارایی و یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی منجر می گردد، چنانچه مبلغ آن با اهمیت باشد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و به حساب دارایی مربوط منظور می شود. داشتن ” منافع آتی ” ویژگی تمامی مخارجی است، که به عنوان مخارج سرمایه ای یا دارایی محسوب می شود. بنابراین مخارج مربوط به تعمیرات و نگهداری، تعویض و بهسازی، گسترش و الحاق، جابجایی و نصب مجدد، در صورتی که به افزایش ظرفیت یا عمر اقتصادی دارایی و یا بهبود اساسی در کیفیت تولیدی منجرگردد و مبلغ آن با اهمیت باشد به عنوان مخا رج سرمایه ای به حساب دارایی مربوط منظور می گردد[1].

فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه
حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، بایستی به صورت کارا، اطلاعات صحیح و به موقع را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد، تا آنها از این اطلاعات به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های خود استفاده نمایند. اطلاعات این سیستم زمـــانی مفید و اثر گذار خواهد بود، که با شیوه ی قاعده مندی تهیه شده باشند.
ترازنامه منعکس کننده ساختار مالی یک بنگاه در یک مقطع زمانی است. صورت حساب سود و زیان نیز عملکرد مالی بنگاه را در طی یک دوره زمانی نشان می دهد. صورت گردش وجوه نقد، مدیریت وجوه نقد را ارائه می نماید. جریان های ورود و خروج وجه نقد یک واحـد انتفاعی جزء اساسی ترین رویدادهایی است که شالوده بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوتهای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و برخی دیگر از گروه ها ی عمده استفاده کننده از اطلاعات مالی درباره آن واحد انتفاعی را تشکیل می دهد.
از آنجایی که استفاده کنندگان برون سازمانی نمی توانند مستقیماً اطلاعات مالی مشخصی را از واحد تجاری خواستار شوند، ناگزیر باید به صورت های مالی اساسی با توجه به کلیه هدفها، مفاهیم، ویژگی ها و محدودیتهای آن اتکاء کنند، در چنین شرایطی سازمان بورس اورا ق بهـــادار می تواند نیازهای اطلاعاتی این قشر از استفاده کنندگان را تامین نماید.
2-2- اهداف گزارشگری مالی
اهداف گزارشگری مالی، از نیازها و خواسته های استفاده کنندگان خــارجی سرچشمه می گیرد. هدف اصلی گزارشگری مالی خارجی بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی موثر بر وضعیت عملکرد واحد تجاری برای اشخاص خارج از واحد تجاری، جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورتهای مالی اساسی است، که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مـــالی محسوب می شود[1].
اگـر کلیه استفاده کنندگان خارجی نیازها و علایق یکسانی می داشتند، بیان و توصیف هدف های گزارشگری مالی خارجی آسان تر بود، اما چنین نیست و نیازها و علایق این گروه از استفاده کنندگان بسیار متفاوت وگوناگون است. در حال حاضر گزارشگری مالی بر نیاز های اطلاعاتی برخی از استفاده کنندگان تاکید بیشتری دارد. به عنوان مثال، در گزارشگری مالی فعلی بر نیازها و خواسته های کسانی که منابع مالی خود را قبلاً در واحد تجاری بکار انداخته اند، بیشتر از نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه، توجه شده است [1]. اهداف گزارشگری مالی به طور خلاصه درنمودار زیر منعکس شده است[5].
نمودار(1-2): اهداف گزارشگری مالی
2-3- نقش صورت های مالی در تحقق اهداف گزارشگری مالی
برای تحقق اهداف گزارشگری مالی باید اطلاعات بسیار متنوعی درباره واحدهای تجاری فراهم آید، که این نیز مستلزم تهیه و ارائه چندین صورت مالی است. به عبارت دیگر، هدفهای گزارشگری مالی ایجاب می کند که مجموعه ی کاملی از چندین صورت مالی مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه شود[1].


دیدگاهتان را بنویسید